Welkom bij Annette van Tol

Hallo,

Waarde
Alles en iedereen heeft waarde.
Maar in onze lineaire samenleving wordt nog veel onder- of overgewaardeerd. Om naar een circulaire samenleving te veranderen is het nodig onze manier van kijken en waarderen veranderen. En dat is verrassend leuk!

Muziek
Ik ben muzikaal bezig als stemcoach, koordirigent en muziekarrangeur.In een koor heeft iedereen waarde en kan ieder in harmonie de eigen stem laten horen. Om als dirigent gericht te werken op evenwicht is fijn en opent stemmen en harten.

Afval anders
Naast muziek wil ik meer doen rond de transitie naar de circulaire samenleving. Zo ben ik anders gaan kijken naar ondergewaardeerd afval en daar circulair mee gaan knutselen. Dat blijkt bevrijdend en zo leuk dat ik nu ideeën ontwikkel hoe dit afvalplezier te delen, bv door waste art.

Mental waste coach
Ook onze psychische kant wordt nog vaak ondergewaardeerd. Circulair denken levert verrassend creatieve mogelijkheden op. En hoe gemakkelijk negeren we lastige gedachten en gevoelens. We gooien ze weg als geestelijk afval, terwijl daar juist interessante informatie over jezelf in verstopt zit. Dit noem ik ‘mental waste’, en daar kun je plezier mee en van hebben.

Zelf
Wil jij je stem laten horen, knutselen met afval of verrast worden door je eigen mental waste? Voel je welkom!

Vriendelijke groeten,

annette.jpg

Hello, 

Value
Everything and everyone has value.
But in our lineair society lots of people and things are under- or over-valued. In order to change to a circular society it is necessary to change our way of looking and valuating.
That is surprisingly fun!

Music
I am working musically as a voice coach, choir conductor and music arranger.
In a choir everybody has value en all the voices together sound in harmony. As a conductor, it is very nice to focus on this harmony, and it opens the voices and hearts.

Waste different
Apart from music, I want to have a role in the transition to a circular society. That’s why I started to look differently to the undervalued waste and started to make things with that in a circular way. That turned out to be liberating and so fun that I started to develop ideas to share this waste-fun, for instance by waste art.

Mental waste coach
Also our psychological side is often undervalued. Circular thinking delivers surprisingly creative possibilities. And how easily do we ignore difficult feelings and thoughts. We throw them away like waste, and yet there is a lot of interesting information about yourself to be found in this ‘mental waste’.
We can have fun in trying to understand our mental waste, and learn a lot at the same time.

Yourself
Do you want to let your voice sound, make waste art or be surprised by your own mental waste?

You are welcome!

Kind regards,